ਗੁਰਮੁਖੀ

yours-writing

UA-19527671-1 http://www.sanjhapunjab.net