ni mae

  ਨੀ ਮਾਈਂ نی مائیںनी माईं  سرفراز انور صفی ਸਰ ਫ਼ਿਰਾਜ਼ ਅਨਵਰ ਸਫ਼ੀ सर फ़िराज़ अनवर सफ़ी (more…)

Continue Reading...

punjabi Ghazal

پنجابی غزل سرفراز انور صفی ਨਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸਰ ਫ਼ਿਰਾਜ਼ ਅਨਵਰ ਸਫ਼ੀ   (more…)

Continue Reading...

sarfaraz

ਗ਼ੁਰਬਤ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਅਨਵਰ  ਸਫ਼ੀ نظم (غربت) شاعر:سرفراز انور  صفی (more…)

Continue Reading...

sarfraz Anwar

کچی کچنار سرفراز انور ਕੱਚੀ ਕਚਨਾਰ ਸਰਫ਼ਿਰਾਜ਼ ਅਨਵਰ (more…)

Continue Reading...

UA-19527671-1 http://www.sanjhapunjab.net